Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Ректор

 

 

 

Янкiв М.Д.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Вищий навчальний заклад "Приватне акцiонерне товариство "Львiвський iнститут менеджменту"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02037622

4. Місцезнаходження

Львівська , Франкiвський, 79015, мвсто Львiв, улиця Лiська, будинок 16

5. Міжміський код, телефон та факс

0322419149 0322419050

6. Електронна поштова адреса

limlviv@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

1. Термiн дiї лiцензiї на надання освiтнiх полуг до 2015року.
2. Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.
3. Посади корпоративного секретаря немає.
4. Послугами рейтингового агенства не користується.
5. Засновниками є 23 фiзичнi особи, що в сукупностi володiють 19597 акцiй н.в. 113 грн кожна.
6. Дивiденди не нараховували i не виплачували.
7. ТзОВ "Львiвський Аудит", ПАТ "Нацiональний депозитарiй", ПАТ АКБ "Львiв".
8. Облiгацiї не випускали.
9. Iншi цiннi папери не випускали.
10. Похiднi цiннi папери не випускали.
11. Викуп власних акцiй не здiйснювали.
12. Основним видом дiяльностi Емiтента є надання послуг, пов'язаних з одержанням вищої освiти (ступiнь бакалавра, спецiалiста, магiстра).
13. Не передбачено.
14. Не передбачено.
15. Борговi цiннi папери не випускали.
16. Iпотечнi облiгацiї не випускали.
17. Iнформацiї щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття до зобов'язань немає.
18. Iнформацiя щодо спiввiдношення на кожну дату - вiдсутня.
19. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв - вiдсутня.
20.Вiдомостей про структуру iпотечного покриття немає.
21. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення iпотечних облiгацiй вiдсутнi.
22. Iнформацiї про простроченi строки сплати чергових платежiв за кредитними договорами немає.
23. Iпотечнi сертифiкати не випускали.
24. Реєстр iпотечних активiв не передбачений.
25. Вiдомостей про ФОН немає.
26. Сетифiкати ФОН не випускали.
27. Iнформацiї про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН немає.
28. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не здiйснювався.
29. Правила ФОН не розроблялися.
30. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
31. Емiсiї цiльових облiгацiй не здiйснювали.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Вищий навчальний заклад "Приватне акцiонерне товариство "Львiвський iнститут менеджменту"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО № 378597

3. Дата проведення державної реєстрації

04.03.1994

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

2214461

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

66

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

85.42 Вища освiта

85.59 Iншi види освiти, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

1. Загальнi Збори акцiонерiв 2. Наглядова Рада. 3. Ректор. 4.Ревiзор.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЦФ ПАТ "КредоБанк"

2) МФО банку

325365

3) поточний рахунок

2600401949045

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Ректор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янкiв Мирон Дмитрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 476050 Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Мiнiстерство Закордонних справ України - Генеральний консул України у Гданську

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.03.2015 5

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 22 роки.
Попереднi посади - Генеральний консул України в Гданську (Польща).
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприєствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васюник Iван Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 669332 Мiнський РУ ГУМВС м. Києва

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Кабiнет мiнiстрiв України - Вiце-прем'єр-мiнiстр України

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 д/н

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 26 рокiв
Попереднi посади - Вiце-прем'єр-мiнiстр України
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприєствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Винничук Микола Романович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 432726 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВСУ м. Львова

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "Зiрочка" - коменрцiйний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 д/н

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 23 роки.
Попереднi посади - Комерцiйний директор
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприєствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Николин Iгор Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 584876 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Українське бюро винограду та вина - виконавчи директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 д/н

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 29 рокiв.
Попереднi посади - Виконавчний директор.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприєствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор акцiонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Надiя Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 041672 Залiзничним МВ УМВСУ у Львiвськi областi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗРУ Банк "Фiнанси та кредит" - начальник вiддiлу супроводу карткових продуктiв фiлiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.03.2016 д/н

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 14 роки.
Попереднi посади - начальний вiддiлу супроводу карткових продуктiв фiлiї.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприєствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової Ради

Васюник Iван Васильович

СО 669332 Мiнським РУ ГУМВС м. Києва

19111

97.520028

19111

0

0

0

Член Наглядової Ради

Николин Iгор Юрiйович

КА 584876 Галицький РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi

103

0.525590

103

0

0

0

Ректор

Янкiв Мирон Дмитрович

КА 476050 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член наглядової Ради

Винничук Микола Романович

КВ 432726 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС у . Львовi

59

0.301066

59

0

0

0

Ревiзо

Клименко Надiя Михайлiвна

КА 041672 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

10

0.051028

10

0

0

0

Усього

19283

98.3977

19283

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Васюник Iван Васильович

СО 669332 Мiнський РУ ГУМВС м. Києва

19111

97.52

19111

0

0

0

Усього

19111

97.52

19111

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

22.03.2016

Кворум зборів**

100.00

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зюорах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зюорiв Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зюорiв Товариства.
3. Про внесення змiн до Статуту шляхом затвердження Нової редакцiї Статуту.
4. Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2015 рiк.
5. Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2015 рiк.
6. Про звiт Ревiзора Товариства про дiяльнiсть за 2015 рiк.
7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
8. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
9. Про прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
10. Про прийняття рiшення про обрання Ревiзора Товариства.
11. Про затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства, обрання особи,яка уповноважується на пiдписання ЦПД з Ревiзором Товариства.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.02.2016

09/2016

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000070684

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

113

19597

2214461

100

Опис

д/н

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2286

2088

0

0

2286

2088

будівлі та споруди

1103

1083

0

0

1103

1083

машини та обладнання

670

492

0

0

670

492

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

513

513

0

0

513

513

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2286

2088

0

0

2286

2088

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) : Термiни та умови використання ОЗ вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть основних засобiв : 2088. Ступiнь зносу основнихх засобiв : 1368. Сума нарахованого зносу: 1368. Ступiнь використання основних засобiв: д/н. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: д/н. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: д/н.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

178

868

Статутний капітал (тис. грн.)

2215

443

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2215

443

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдпповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджена рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить : -2037 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить : -2037 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього звiтного перiоду становить : 425 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованис статутним капiталом на кiнецьпопереднього звiтного перiоду становить : 425 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3. ст.155 Цивiльного кодексу України не дотриманi.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

51

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

711

X

X

Інші зобов'язання

X

367

X

X

Усього зобов'язань

X

1129

X

X

Опис:

Емiтент зобов'язань за цiниими паперами ( в тому чмслi за облiгацiями), за iпотечними ЦП, за сертифiкатами (ФОН) чи iншими ЦП ( в т.ч. за похiдними ЦП) та фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права - немає


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.02.2016

18.02.2016

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТзОВ АФ "Львiвський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 83А

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/Н д/Н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

безумовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

3

2

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

 

д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

 

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Новий член Наглядової ради не обирався

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

Так

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Так

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Так

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про iнформацiйну полiтику. Кодекс корпоративного управлiнняю Положення про Ревiзора.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Так

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

ТзОВ АФ "Львiвський аудит"

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Згiдно зi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi Збори Акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння обговорювався та приймавс на Загальних Зборах акцiонерiв.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Принципiв та правил кодексу корпоративного управлiння в Товариствi дотримуються.