Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Ректор       Янкiв М.Д.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Вищий навчальний заклад Приватне акцiонерне товариство "Львiввський iнституту менеджменту"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02037622
4. Місцезнаходження
Львівська , Франкiвський, 79018, м.Львiв, вул. Лiська, 16
5. Міжміський код, телефон та факс
032-2419050 032-2419050
6. Електронна поштова адреса
limlviv@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень" Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкусiї  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці wwwlimlviv.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
П осада корпоративного секретаря Статутом не тпередбачена.
Послугами рейтингового агенства не користується.
Дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
Послуги емiтенту надають ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", ПАТ АКБ "Львiв".
Облiгацiї , iншi цiнi папери, похiднi цiннi папери не випускались. Викуп власних цiнних паперiв не здiйснювався.
Органiзацiйна структура та вид дiяльностi емiтент не змiнював. Злиття,подiл, приєднання, перетворення, видiл, створення спiльних пiдприємств, дочiрнiх пiдприємств, обєднань, входження в обєднання не проводилось
Основним видом дiяльностi емiтента є надання послуг, повязаних з одержанням вищої освiти (бакалавр, магiстр).
Рiшень про вчинення значних правочинiв не приймалося.
Борговi цiннi папери у емiтента вiдсутнi.
Особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.
Iпотечних облiгацiй не випускалось.
Рiчна iнформацiя поручителя (страховика) вiдсутня.
Емiсiї цiльових облiгацiй,виконання зобовязань якиїх здiйснювалось шляхом перпедачi обєкта житлового будiвництва. не проводилось.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Вищий навчальний заклад Приватне акцiонерне товариство "Львiввський iнституту менеджменту"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО № 378597
3. Дата проведення державної реєстрації
04.03.1999
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
2214461
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
85.42 Вища освiта
85,49 Iншi види освiти
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада Ректор Ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЦФ ПАТ "Кредобанк"
2) МФО банку
325365
3) поточний рахунок
2600401949045
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання освiтнiх послуг шифр галузi 0305 "Економiка i пiдприємництво", код напрямку пiдготовки 6.030507 "Маркетинг", шифр галузi 0306 "Менеджмент i адмiнiстрування", код 6.030601 "Менеджмент" Протокол АК № 114 22.05.2015 Мiнiстерство освiти та науки України Необмежена
Опис За прогнозом основна дiяльнiсть буде родовжена на пiдставi дiючої лiцензiї
 
Надання освiтнiх послуг у сферi позашкiльної освiти АЕ № 295755 28.04.2015 Департамент освiти i науки Львiвської ОДА 27.04.2020
Опис Емтентом продовжуватиметься дiяльнiсть в рамках наданої лiцензiї
 
Надання освiтнiх послуг: пiдготовка магiстрiв шифр галузi 1801 "Специфiчнi категорiї", код напрямку пiдготовки 8.18010016 "Бiзнес адмiнiстрування" Рiшення ДАК 22.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки України 01.07.2022
Опис За прогнозос основна дiяльнiсть емiтента буде продовжуватись на пiдставi дiючих лiцензiй (дозволiв)
 
Надання освiтнiх послуг: пiдготовка бакалаврiв шифр галузi 07 "Управлiння та адмiнiстрування", напрямок пiдготовки 075 "Маркетинг" та 073 "Менеджмент" Наказ МОН №1565 22.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки України Необмежена
Опис За прогнозом основнат дiяльнiсть емiтента буде продовжуватись на пiдставi дiючих лiцензiй (дозволiв)
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Ректор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Янкiв Мирон Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
1883302415
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiнiстерство закордонних справ України-Генеральний консул України у м. Гданську, Республiка Польща
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.03.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки ректора iнституту визначенi Статутом ВНЗ "ПрАТ "Львiвський iнститут
менеджменту". Винагорода у грошовiй та натуралнiй форм посадовiй особi не виплачувалася. Змiн у
персональному складi посадових осiб не було. Судимостей за корисливi та посадовi правопорушення не має.i
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васюник Iван Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2137312033
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Кабiнет Мiнiстрiв України-Вiце-прем"єр-мiнiстр України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначенi Статутом ВНЗ "ПрАТ "Львiвський iнститут
менед жменту". Винагорода у грошовiй та натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалася. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Судимостей за корисливi та поспдовi правопорушення не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Винничук Микола Романович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2263208239
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний директор ТзОВ "Зiрочка"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження i обов'язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом ВНЗ "ПрАТ "Львiвський iнститут
менеджменту". Винагорода у грошовiй та у натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалася. Судимостей за корисливi за корисливi та посадовi правопорушення не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Николин Iгор Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2218210159
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор Українського бюро винограду та вина
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження Члена Наглядової ради визначенi Статутом ВНЗ "ПрАТ "Львiвський iнстиут
менеджменту". Винагорода у грошовiй та натуральнiй формi посадовiй особi не виплачувалася. Судимостей
за корисливi та посадовi правоворушення не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клименко Надiя Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2178412432
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу супроводу карткових продуктiв ЗРУ Банк "Фiнанси iта крредит"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзора визначенi Статутом ВНЗ "ПрАТ "Львiвський iнститут
менеджменту". Винагорода у грошовiй та унатуральнiй формi посадовiй особi не виплачуалася. Судимостей
за корисливi та посадовi правопорушення не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Васюник Iван Васильович 213731033 19111 97.520028 1911 0 0 0
Член Наглядової ради Николин Iгор Юрiйович 2218210159 103 0.525590 103 0 0 0
Член Наглядової ради Винничук Микола Романович 2263206239 59 0.301066 59 0 0 0
ректор Янкiв Мирон Дмитрович 1883302415 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Клименко Надiя Михайлiвна 2178412432 10 0.051028 10 0 0 0
Усього 19283 98.3977 19283 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 19111 97.52 19111 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.03.2018
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства
3. Про звiт Наглядовоїради Товариства про дiяльнiсть за 2017 рiк та затвердження зазодiв за резултатами його розгляду.
4. Про Звiт Виконавчого органу Товариства Ректора iнституту про дiяльнiсть за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
5. Про розгляд висновку зовнiшнього аудитора та затвердження заходiв за результатами розгляду.
6. Про Звiт Ревiзора Товариства про дiяльнiсть за 2017 рiк та ого затвердження.
7. Про затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за 2017 рiк.
8. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2017 рiк.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.2016 09/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України UA4000070684 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 113 19597 2214416 100
Опис Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринка та внутрiшнiх ринках не проводиться
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 720 695 0 0 720 695
будівлі та споруди 587 567 0 0 587 567
машини та обладнання 33 30 0 0 33 30
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 100 98 0 0 100 98
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 720 695 0 0 720 695
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни та умови користування ОЗ вiдповiдають умовам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть основних засобiв 2088. Ступiнь зносу ОЗ: 1393. Ступiнь використання ОЗ: д/н. Сума нарахованого зносу: 1393. Суттєвi змiни у вартостi засобiв зумовленi: д/н. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: д/н.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -180 178
Статутний капітал (тис. грн.) 2215 2215
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2215 2215
Опис У розрахунку вартостi чистих активiв використана методика "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затвеоджених ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485
Для виконання вимог ч.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України загальними зборами акцiонерiв Товариства вирiшено збiльшити вартiсть власного капiталу шляхом проведення дооцiнки вартостi навчального корпусу, за результатами якої внести вiдповiднi змiи у бухгалтерськiй звiт за 1 квартал 2018 року
Висновок Вартiсть чистих активiв (власного капiталу) Товариства має негативне значення, що не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 ЦКУ. Керiвництво i власники мають вжити заходи для приведення розмiру чистих активiв до вимог законодавства протягом 1 кварталу 2018р

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 76 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 1048 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 337 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 1511 X X
Опис: Емiтент зобовязань за цiнними паперамияяяяя. в тому числi облiгацiями. iпотечними ЦП, сертифiкатами ФОН,iншими ЦП(в т.ч. похiдними) та фiнансових iнвеститцiй в корпораативнi права - не має

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Галаудитконсалтинг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31658267
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора , м. Львiв, вул. Володимира Великого,81, кв.36
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2757 вiд 30.11.2001р 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 325/5
26.04.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Аудитори не спотерiгали за iнвентаризацiєю запасiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по Товариству передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки.
На звiтну дату Пiдприємство не здуйснювало оцiнки корисностi необоротних активiв вiдповiдно до П(С)БО 28 "Зменшення корисностi активiв", яку доцiльно переглянути з залученням незалежного оцiнювача.
Номер та дата договору на проведення аудиту 15-01/18
15.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.01.2018
23.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 27.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 5500

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Галаудитконсалтинг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31658287
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв.36
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2757 30.11.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 325/5
26.05.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Аудитори не спотерiгали за iнвентаризацiєю запасiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по Товариству передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки.
На звiтну дату Пiдприємство не здуйснювало оцiнки корисностi необоротних активiв вiдповiдно до П(С)БО 28 "Зменшення корисностi активiв", яку доцiльно переглянути з залученням незалежного оцiнювача.
Номер та дата договору на проведення аудиту 15-01/18-1
15.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.01.2018
23.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 26.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 5500
Текст аудиторського висновку (звіту)
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що падлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом iз фiнансовою звiтнiстю - не виявлено.
У розрахунку вартостi чистих активiв використана методика "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затвеоджених ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485
Для виконання вимог ч.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України загальними зборами акцiонерiв Товариства вирiшено збiльшити вартiсть власного капiталу шляхом проведення дооцiнки вартостi навчального корпусу, за результатами якої внести вiдповiднi змiи у бухгалтерськiй звiт за 1 квартал 2018 року
Вартiсть чистих активiв (власного капiталу) Товариства має негативне значення, що не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 ЦКУ. Керiвництво i власники мають вжити заходи для приведення розмiру чистих активiв до вимог законодавства протягом 1 кварталу 2018р
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): iнформацiя вiдсутня Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Iнформацiя вiдсутня
Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Iнформацiя вiдсутня
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Iнформацiя вiдсутня

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя вiдсутня

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтетiв не створено
Інші (запишіть) Комiтетв не створено

Оцiнка роботи комiтетiв не проводиться
Засiдання комiтетiв не проводяться

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Спецiальну посаду корпоративного секретаря в акцiонерному товариствi не створено

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнi вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Не було обрано нових членiв наглядової ради

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Попереднiй аудитор на дату укладення договору на проведення аудиторської перевiрки не мав продовженого термiну дiї лiцензiї

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Залучення як вiтчизняних, так i iноземниих iнвестороiв

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 18.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Оприлюднено на Загальних Зборах акцiонерного товариства
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння достримуєтьсяКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Вищий навчальний заклад Приватне акцiонерне товариство "Львiввський iнституту менеджменту" за ЄДРПОУ 02037622
Територія за КОАТУУ 4610136900
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 85.42
Середня кількість працівників 55
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79015 Львiвська область, м. Львiв, вул. Лiська, 16
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 4 4
накопичена амортизація 1002 4 4
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 720 695
первісна вартість 1011 2088 2088
знос 1012 1368 1393
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035 2 2
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 722 697
II. Оборотні активи
Запаси 1100 45 45
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 232 232
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135 2 2
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13 13
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 259 294
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 259 294
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 34 48
Усього за розділом II 1195 585 634
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 1307 1331

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2215 2215
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 256 256
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2293 -2651
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 178 -180
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 711 1098
за товари, роботи, послуги 1615 30 13
за розрахунками з бюджетом 1620 51 76
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625 25 39
за розрахунками з оплати праці 1630 96 136
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665 216 123
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 26
Усього за розділом IІІ 1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 1307 1331

Примітки Iнформацiя вiдсутня
Керівник Янкiв Мирон Дмитрович
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Вищий навчальний заклад Приватне акцiонерне товариство "Львiввський iнституту менеджменту" за ЄДРПОУ 02037622
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2126 1674
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -2464 ) ( -2047 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( -338 ) ( -373 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -366 ) ( -360 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( -10 ) ( -6 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( -714 ) ( -739 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 356 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 356 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( -1659 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( -16 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( -358 ) ( -2414 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( -358 ) ( -2414 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -358 -2414

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 343 343
Витрати на оплату праці 2505 1739 1467
Відрахування на соціальні заходи 2510 420 330
Амортизація 2515 25 27
Інші операційні витрати 2520 313 246
Разом 2550 2840 2413

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Iнформацiя вiдсутня
Керівник Янкiв Мирон Дмитрович
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Вищий навчальний заклад Приватне акцiонерне товариство "Львiввський iнституту менеджменту" за ЄДРПОУ 02037622
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2140

1756
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 27 29
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -356 )

( -358 )
Праці 3105 ( -1383 ) ( -1196 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -405 ) ( -356 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -685 ) ( -555 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( -1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -59 ) ( -28 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -626 ) ( -526 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -21 ) ( -23 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -683 -699
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 711
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 718 1781
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 1659
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 718 833
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 35 134
Залишок коштів на початок року 3405 259 125
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 294 259

Примітки Iнформацiя вiдсутня
Керівник Янкiв Мирон Дмитрович
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Вищий навчальний заклад Приватне акцiонерне товариство "Львiввський iнституту менеджменту" за ЄДРПОУ 02037622
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом акцiонерним товариством не здається
Керівник Янкiв Мирон Дмитрович
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Вищий навчальний заклад Приватне акцiонерне товариство "Львiввський iнституту менеджменту" за ЄДРПОУ 02037622
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2215 256 -2293 178
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 2215 256 -2293 178
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -358 -358
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -358 -358
Залишок на кінець року 4300 2215 256 -2651 -180

Примітки Iнформацiя вiдсутня
Керівник Янкiв Мирон Дмитрович
Головний бухгалтер не передбачено