ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ: ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТИ 1 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ ВІДЗНАЧЕНО ДИПЛОМОМ «ФЛАГМАН ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ-2011»            ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ Спеціалізована міжнародна Виставка "Speciality & Fine Food Fair 2018" відбудеться з 4 до 6 вересня 2018 року у м. Лондон

 виставка, харчування, гастрономія, ярмарка

 Детальніше...


Співпраця!!!

Фармацевтична компанія "Баєр Афлак" запрошує підприємства України до співпраці

фармація, співпраця, менеджмент, маркетинг, збут

Детальніше...


  Міжнародна продовольча Виставка SIAL Paris відбудеться з 21 до 25 листопада 2018 року у м. Париж

 виставка, sial Paris, продукти, харчування, ЛІМ, магістратура

Детальніше...


 12 Міжнародна спеціалізована Виставка "Milipol Qatar 2018" проходитиме з 29 до 31 жовтня 2018 року у м. Доха (Катар)

виставка

Детальніше...


10 Виставка "Сhina international Logistic Technology and Services Expo" відбудеться з 28 по 30 листопада 2017 року у м. Куньшань (провінція Цзянсу, КНР)

 освіта, ЛІМ, Китай, виставка, логістика

Детальніше...


"Національний форум ICC Ukraine: ICC Ukraine - перспективна платформа для національного бізнесу і надійний партнер для зарубіжних інвесторів" відбудеться 8 вересня 2017 року у м. Київ

форум, ICC, бізнес, партнерство, інвестор, логістика, партнерство, бізнесшкола, mba

Детальніше...


 АРХІВ заходів...

 

БАНЕРИ

 
 

Збільшити шрифт

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРИ Львівського інституту менеджменту

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

В.о.ректора Львівського інституту менеджменту

 

__________________П.С.Яницький

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАФЕДРУ

Львівського інституту менеджменту

 


 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Типове положення про кафедру Львівського інституту менеджменту (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", наказів Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", від 7 серпня 2002 року № 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів", Статуту Львівського інституту менеджменту (надалі – Інститут).

1.2. У Положенні терміни і поняття застосовуються у наступному значенні:

кафедра - базовий структурний підрозділ Інституту, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом;

предметно-методична секція - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін, і створюється з ініціативи кафедри й затверджується наказом ректора  за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три науково-педагогічних працівники;

науково-педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю.

1.3. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

1.4. При виконанні завдань, покладених на кафедру державно-правових дисциплін, її керівництво підпорядковується ректорові, проректорам за напрямами роботи, начальникам відповідних центрів і відділів.

 

2. СТРУКТУРА КАФЕДРИ

 

2.1. Кафедра створюється в ході організаційно-штатних заходів за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п‘ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

            2.2. Загальне керівництво кафедрою згідно з функціональними обов‘язками здійснює завідувач, який призначається відповідним наказом ректора. Завідувач кафедри несе персональну відповідальність за виконання кафедрою покладених на неї завдань.

            2.3. На кафедрах, де кількість викладачів перевищує 15 осіб, штатним розписом може передбачатися посада заступника начальника кафедри, який діє в межах посадових повноважень і здійснює керівництво кафедрою на період відсутності її завідувача.

2.4. У разі необхідності об‘єднання викладачів, що забезпечують навчально-методичну й виховну роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін створюється предметно-методична секція, за умови, що до її складу входить не менше трьох науково-педагогічних працівників.

            Пропозиції щодо складу предметно-методичних секцій, а також її голови надаються до навчально-методичного відділу до початку нового навчального року й затверджуються єдиним наказом ректора.

            2.5. Кількісний і якісний склад кафедри встановлюється штатним розписом, який може коригуватися у разі збільшення або зменшення науково-педагогічного навантаження на новий навчальний рік.

 

3. ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

 

3.1. Основними завданнями кафедри є:

3.1.1. реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

3.1.2. вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

3.1.3. організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;

3.1.4. розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;

3.1.5. здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, державних екзаменів, захист курсових, дипломних і магістерських робіт;

            3.1.6. підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

            3.1.7. організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;

3.1.8. впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

3.1.9. керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

            3.1.10. організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних і взаємних відвідувань;

            3.1.11. збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і поза навчальної роботи;

            3.1.12. виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів;

            3.1.13. участь у підготовці науково-педагогічних працівників через магістратуру;

            3.1.14. керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і між кафедральних семінарах;

            3.1.15. підготовка відгуків на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до університету;

3.1.16. організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури.

3.2. До завдань кафедр, які є випусковими, додаються:

            3.2.1. координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку студентів;

            3.2.2. розробка пропозицій щодо професійних, кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією;

            3.2.3. підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми;

            3.2.4. організація практик, їх захист в установленому порядку;

            3.2.5. організація систематичного вивчення роботи випускників, рівня їх теоретичної і практичної підготовки;

            3.2.6. залучення провідних вчених, спеціалістів до проведення занять, контролю знань студентів, участі у роботі Державної екзаменаційної комісії;

            3.2.7. координація і забезпечення підготовки дипломних, магістерських робіт;

3.2.8. забезпечення підготовки та проведення державних екзаменів.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАФЕДРИ

            4.1. Діяльність кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік, який затверджується проректором з навчальної та методичної роботи за узгодженням з начальником навчально-методичного відділу Інституту. План роботи кафедри складається на підставі керівних документів, які визначають зміст підготовки фахівців, Плану основних заходів Інституту на навчальний рік та передбачає конкретні заходи (виконавців, терміни виконання) з організаційної, навчально-методичної, виховної і науково-дослідної роботи, зв'язок з практикою, міжвузівські зв'язки, міжнародне співробітництво, вдосконалення навчально-матеріальної бази, забезпечення виконання рішень керівництва з організації навчально-виховного процесу, аналіз і оцінку результатів роботи і т. ін.

4.2. На кафедрі розробляються і ведуться наступні документи:

Організаційні:

1. Положення про кафедру, введене в дію відповідним наказом ректора.

2. Функціональні обов'язки кожного працівника, з позначкою "Ознайомлений", особистим підписом працівника і датою ознайомлення наприкінці документа.

3. Рішення Вченої Ради, ректорату, накази, розпорядження ректора, що стосуються діяльності кафедри, та звіти про їх виконання.

4. План роботи кафедри на навчальний рік.

5. Протоколи засідань кафедри.

6. Графік контрольних відвідувань занять завідувачем кафедри.

7. Графік взаємних відвідувань занять.

8. Журнал обліку контрольних відвідувань.

9. Журнал обліку взаємних відвідувань.

10. Журнал обліку замін відсутніх викладачів.

11. Графік проведення науково-педагогічними працівниками кафедри консультацій у поза навчальний час.

12. Журнал обліку консультацій.

13 Журнал обліку надходження і рецензування курсових та контрольних робіт студентів

14. Матеріали міжвузівської діяльності кафедри.

15. План проведення науково-дослідних робіт кафедри на календарний рік:

 

Обліково-звітні:                                          

1. Розрахунок навчального навантаження по навчальних дисциплінах кафедри, по підрозділах(денна, заочна) Інституту на  навчальний рік.

2. Розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри на навчальний рік.

3. Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників на навчальний рік.

4. Звіти науково-педагогічних працівників про навчальну, методичну, наукову й організаційну діяльність за навчальний рік.

5. Посеместрові звіти про виконання навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри.

6. Звіти керівників наукових гуртків.

7. Звіти керівників навчально-методичних секцій.

8. Зведений звіт про виконання плану роботи кафедри за навчальний рік.

9. Матеріали по перевірках кафедри і усуненню виявлених недоліків.

10. Звіти про науково-дослідну роботу кафедри за календарний рік.

 

Навчально-методичні:

1. Структурно-логічні схеми (на кожну навчальну дисципліну окремо).

2. Робочі навчальні плани.

3. Навчальні програми.

4. Робочі навчальні програми.

5. Програми навчальних практик.

6. Інформаційні матеріали по забезпеченню навчальними підручниками (посібниками) з дисциплін бібліотекою Інституту.

7. Тематика курсових і магістерських робіт.

8. Тексти фондових лекцій.

9. Плани семінарських занять.

10. Методичні рекомендації до виконання практичних (лабораторних) робіт.

11. Наочні матеріали, в тому числі для мультимедійного супроводження занять.

12. Аудіовізуальні засоби навчання, електронні підручники.

13. Завдання для самостійної роботи студентів.

14. Інструктивно-методичні матеріали для організації самостійної роботи  студентів. 

15. Матеріали вхідного, поточного, рубіжного контролю якості знань (тести, задачі, контрольні питання для колоквіумів тощо).

16. Екзаменаційні білети.

 

 

Науково-дослідні:

1. Матеріали роботи наукових гуртків кафедр.

4.3. Організаційна, обліково-звітна документація зберігається на кафедрі протягом 5 років.

Навчально-методична документація підлягає передачі до навчально-методичного відділу Інституту і зберігається в архіві протягом 5 років.

            4.4. Для своєчасного і якісного виконання завдань, що визначені Міністерством освіти і науки України, керівництвом Інституту, до планів роботи кафедр (предметно-методичних секцій) можуть вноситися необхідні зміни, уточнення після їх попереднього обговорення на засіданнях кафедр (предметно-методичних секцій).

4.5. З метою систематичного контролю за виконанням плану роботи кафедри, оперативного реагування на поставлені завдання, здійснення принципу колегіальності раз на місяць проводяться засідання кафедри. Рішення, схвалені на засіданнях, є обов'язковими для виконання працівниками кафедри.

Засідання кафедри компетентне вирішувати наступні питання:

1. розгляд і затвердження планів роботи кафедри на навчальний рік і обговорення їх виконання;

2. стан організації навчального процесу, теоретичний і методичний рівень знань викладачів;

3. розгляд і затвердження робочих планів і навчальних програм;

4. стан виховної роботи серед студентів;

5. розгляд і затвердження планів науково-дослідної роботи кафедри й аналіз їх виконання;

6. розгляд і затвердження рішень атестаційної комісії кафедри й інших органів кафедри;

7. звіти викладачів про виконання індивідуального плану, а також плану науково-дослідної роботи у зв’язку з переобранням і винесенням відповідного висновку;

8. розгляд і затвердження магістерських і курсових робіт;

9. розгляд і обговорення методичних матеріалів і розробок, що виконуються викладачами кафедри, та рекомендація їх до друку;

10. результати захисту магістерських робіт і державних іспитів;

11. результати залікових і екзаменаційних сесій;

12. узгодження плану відряджень співробітників кафедри;

13. питання, що рекомендуються до обговорення наказами ректора, рішеннями Вченої ради Інституту.

Рішення кафедри набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 постійного складу. Рішення (крім окремо обумовлених випадків) приймаються переважною більшістю голосів наявних членів кафедри.

В разі суперечності рішення кафедри із Статутом Інституту, це рішення може бути відмінено ректором.

Позачергове засідання кафедри може бути скликане за ініціативою не менше 1/3 постійного складу або завідувача кафедрою.

Співробітники кафедри, які працюють на постійній основі з неповним обсягом, виконання посадових обов'язків (0,5; 0,25; 0,75 посадового окладу), за сумісництвом і на умовах погодинної оплати праці, мають право дорадчого голосу.

Питання організації навчальної, методичної, виховної і науково-дослідної роботи, що носять кафедральний характер, можуть розглядатися і обговорюватися на спільних засіданнях кафедр Інституту і споріднених кафедр інших закладів освіти.

 

5. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ

 

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається відповідно до чинних нормативних актів.

Посаду завідувача кафедри може обіймати, як правило, особа, що має вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук.

Завідувач кафедри несе відповідальність за:

- організацію всієї діяльності кафедри, спрямованою на забезпечення якості навчального процесу, високого методичного рівня викладання;

- розподіл навчального навантаження та основних видів роботи між науково-педагогічними працівниками кафедри;

-    своєчасну і якісну підготовку навчально-методичної документації та інших документів, що передбачені  Положенням про організацію навчального процесу Інституту;

- контроль за виконанням індивідуальних планів роботи науково-педагогічними працівниками кафедри;

-    зберігання майна, яке закріплене за кафедрою.

Завідувач кафедри зобов'язаний:

- виконувати навчально-педагогічне навантаження в межах затвердженого бюджетом часу;

- проводити роботу з удосконалення навчально-виховного процесу на кафедрі, впровадження ефективних методів та засобів навчання і виховання, новітніх досягнень науки і техніки, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників кафедри, а також інших вищих закладів освіти та науково-дослідницьких закладів;

- впроваджувати новітні освітні технології, в тому числі за кредитно-модульною системою організації навчального процесу;

- координувати діяльність кафедри з керівництвом факультетів, з навчально-методичним відділом Інституту;

- регулярно проводити засідання кафедри та обговорювати на них найважливіші теоретичні та навчально-методичні проблеми;

- організовувати та здійснювати контроль за підготовкою науково-педагогічних працівників до занять та якістю їх проведення, узагальнювати та аналізувати результати контролю, обговорювати на засіданнях кафедри та визначати заходи щодо усунення виявлених недоліків;

- організовувати розробку документів з планування, організації та обліку навчальної, виховної, методичної та наукової роботи кафедри;

- вивчати ділові і професійні якості викладачів кафедри, здійснювати індивідуальну роботу з формування у нього високих моральних рис, свідомого ставлення до виконання своїх службових обов’язків;

- здійснювати роботу з підготовки і оцінки діяльності членів кафедри;

- розподіляти навчальне навантаження серед науково-педагогічних працівників кафедри з наступним обговоренням та затвердженням на засіданні кафедри, здійснювати облік та контроль за його виконанням;

-    спрямовувати, координувати і контролювати діяльність предметно-методичних  секцій,

-    затверджувати план роботи предметно-методичних секцій на навчальний рік;

-    розглядати та затверджувати до початку навчального року індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників кафедри;

- здійснювати висновок щодо виконання індивідуальних планів роботи кожним працівником кафедри із записом до відповідного розділу;

-    визначати зміст, порядок та методику проведення поточного та підсумкового контролю успішності студентів, забезпечувати організацію його проведення;

- визначати склад рецензентів на захист магістерських робіт;

- організовувати роботу з підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників кафедри;

-    надавати допомогу у професійному становленні та оволодінні професійною майстерністю науково-педагогічним працівникам із стажем роботи до 3 років;

- керувати науковою роботою кафедри, запроваджувати результати цієї роботи до навчально-виховного процесу;

- вивчати та аналізувати відгуки на роботу випускників, результати роботи Державної екзаменаційної комісії, перевірок, вживати дійових заходи щодо усунення виявлених недоліків;

- вивчати передовий досвід споріднених закладів освіти;

- проводити роботу щодо створення та вдосконалення навчально-матеріальної бази кафедри, розробляти методику її використання у навчально-виховному процесі, вживати заходи стосовно її збереження та підтримання в належному стані;

- стежити за дотриманням протипожежного стану.

Завідувач кафедри повинен знати:

- постанови, накази, розпорядження та інші нормативні і методичні документи, щодо організації навчально-виховного процесу і науково-дослідної діяльності; наукові і практичні проблеми відповідних галузей знань, основні напрями розвитку науки;

- основи трудового законодавства;

- порядок складання, оформлення і ведення необхідної документації;

- діючі положення щодо проходження стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- порядок організації і планування роботи кафедри;

- педагогіку і психологію вищої школи;

- методи педагогічної діяльності;

- методику проведення всіх видів навчальних занять;

- основи інформатики й обчислювальної техніки, її застосування у навчальному процесі;

-    порядок складання та виконання замовлень і угод;

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

 

Кваліфікаційні вимоги.

Науковий ступінь доктора (кандидата) наук або вчене звання професора, доцента, старшого наукового співробітника.

Наявність друкованих наукових і навчальних (навчально-методичних) видань, які використовуються у педагогічній практиці. Стаж науково-педагогічної й організаційної роботи не менше 5 років.

У виняткових випадках завідувачем кафедри може бути призначена особа, яка не має наукового ступеня (вченого звання), але вона є висококваліфікованим спеціалістом із досвідом роботи у відповідній галузі не менше 10 років.

 
 

Новини та новинки


 


ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ -

28 РОКІВ !!!


магістри, випуск, МВА, Бізнес-адміністрування, Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), ЛІМ, навчання, менеджмент, бізнес-школа, магістратура

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО АКЦІЮ "ПРИВЕДИ ДРУГА - ОТРИМАЙ БОНУС":


Програма навчання талановитої молоді із малозабезпечених сімей

Програма, Грант, малозабезпечені, навчання, молодь, Благодійний фонд, сертифікат, зно, іспити, конкурс


Студенти та викладачі ЛІМу

на виробничо-ознайомчій практиці в Німеччині (червень, 2018 р.)

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, Німеччина, Ідар-Оберштайн, дорогоцінне каміння, логістика

Дивитись тут...


Вітаємо к.е.н. Ольгу Василівну Гнилянську та студентів четвертого курсу - Марину Шегеру і Надію Стукановську з отриманням престижних Сертифікатів

менеджмент, конференція, студенти, науковці

Дивитись тут: (1), (2)


 «II Форум бізнесу юних підприємців» у Малій бізнес-школі.

Випускники програми “ЕконоМІКС – Школи юного підприємця” презентували свої бізнес-плани

бізнес, менеджмент, ЛІМ, підприємці, підприємництво


ВИПУСК МАГІСТРІВ - 2018

ВНЗ, магістр, менеджмент, захист, управління, мротивація

Дивитись тут...


День охорони праці відзначаємо під девізом "Захищене і здорове покоління"

охорона праці

Дивитись тут...


Львівський інститут менеджменту вітає студентів з успішним захистом магістерських робіт

ВНЗ, магістр, менеджмент, захист, управління, мротивація

Детальніше...


Слухачі програми МВА про навчання за спеціальністю Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

інтерв'ю, бізнес, освіта, менеджмент, ЛІМ, бізнес-школа

Дивитися тут...


Інтерв'ю українського державного діяча та дипломата, ректора Львівського інституту менеджменту проф. Мирона Янківа

ДШЬ, менеджмент, освіта, знання, влада

Дивитися тут...


22 вересня відбулася інтеграційна поїздка студентів ЛІМу по замках "Золотої підкови". Ми разом відвідали визначні місця Львівщини, а саме: Олесько, Підгірці та Золочів.

поїздка, менеджмент, маркетинг, студенти, ЛІМ


студенти, навчання, Німеччина, ЛІМ, менеджмент, маркетинг

Навчальний рік першокурсників Львівського інституту менеджменту розпочався з цікавої зустрічі та знайомства з викладачем Байротського Університету (Німеччина) Nicolai Teufel


УРОЧИСТА ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ - 2017

бакалаври, посвята, ЛІМ, навчання, менеджмент, маркетинг

Детальніше:


прапор, Україна, незалежність, освіта

Біля Львівської обласної державної адміністрації відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. В урочистості взяв участь проректор з наукової та навчальної роботи Василь Миронюк.

23 серпня 2017 р. у Львівському інституті менеджменту відбулися заходи щодо урочистого підняття Державного Прапора України


Ректор ЛІМу, професор Мирон Янків про "економічну незалежність", "тривожні тенденції в освіті", "безвізовий режим з ЄС" тощо

ЛІМ, освіта, навчання, ректор, дипломатія, молодь

Дивитись тут


ВИПУСК БАКАЛАВРІВ - 2017

випуск, бакалаври, Менеджмент, ЛІМ, навчання, освіта, знання

випуск, ЛІМ, навчання, менеджмент, маркетинг, освіта, знання

Детальніше:


У Львівському інституті менеджменту проведено бліц-конкурс на кращу концептуальну ідею пам’ятника Блаженному Священномученику Омелянові Ковчу у м. Любліні

бліц-конкурс, УГКЦ, менеджмент, Омелян Ковч, ЛІМ, мистецтво, скульптура

Детальніше про Омеляна Ковча на сайті: http://kovch.org.ua


УВАГА!

молодь, навчання, освіта, благодійний фонд, доброчинці, меценати, зно, освіта, ЛІМ


ВИПУСК МАГІСТРІВ - 2017

магістри, студенти, контен-центр, стажування, сертифікат, диплом, МВА, бізнес-адміністрування, ЛІМ, навчання, бізнес, освіта, менеджмент організацій і адміністрування, урочиста академія, Баварія, ФРН, Байрот, бізнес-школа, освіта, менеджмент

Детальніше:


ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

ЛІМ, студенти, навчання, зно, менеджмент, бізнес-школа, магістратура


ЗУСТРІЧ РЕКТОРА ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОФ. М. ЯНКІВА З

ПРЕЗИДЕНТОМ БИДГОЩСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ДОКТ. К. СІКОРОЮ

Львівський інститут менеджмету, співпраця, Бидгощ, освіта, студенти, навчання, Мала бізнес-школа, університет, економіка

Детальніше:


Проект із залучення талановитої молоді до державного управління у Львівській облдержадміністрації "Реалізуй себе у владі"

проект, управління, влада, студенти, молодь, державне управління

Детальніше:


АКРЕДИТАЦІЯ 2017

МОН, Львівський інститут менеджменту, менеджмент, магістр, специфічні категорії, бізнес-адміністрування, менеджмент і адміністрування

Детальніше: http://ak.gov.ua/index.php/protokolu-zasidanj


Міністерство освіти і науки України оприлюднило перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій у 2018 році


Детальніше...


Студент 1 курсу одержав іменний грант Івана Васюника (голова Наглядової ради ЛІМу)

грант, Васюник, стипендія, навчання

Детальніше...


Вручення іменного гранту Івана Запотічного (випускник Бізнес-школи ЛІМу, засновник ПП "Лео Кераміки")

сертифікат, стипендія, грант, внз, менеджмент, маркетинг

Детальніше...


23 Листопада 2016 року  у Дзеркальній залі ЛНУ ім. І.Франка відбувся спільний українсько-німецький семінар "Біженці та мігранти, як виклик для суспільства".

українсько-німецький семінар

Детальніше...


Колектив ЛІМу щиро вітає науковців Інституту з одержанням "Дипломів лауреатів обласної премії..." за значні наукові досягнення

світлина із сайту OntarioColleges.ca

Детальніше...


Ректор ЛІМу, професор Мирон Янків про "громадянське суспільство", "феномен влади", "державний менеджмент" тощо...

менеджмент, Україна, політика, влада, управління, реформи, ЛІМ

Дивитися тут...


БАНЕРИ