ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ: ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТИ 1 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ ВІДЗНАЧЕНО ДИПЛОМОМ «ФЛАГМАН ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ-2011»            ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУЄвропейська інноваційна рада оприлюднила робочу програму конкурсів на 2022 рік

https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en
10 Виставка Сонячної Енергетики Східної Європи

виставка, менеджмент, енергетика,

Детальніше...


Спеціалізована міжнародна Виставка "Speciality & Fine Food Fair"

 виставка, харчування, гастрономія, ярмарка

Детальніше...


Співпраця!!!

Фармацевтична компанія "Баєр Афлак" запрошує підприємства України до співпраці

фармація, співпраця, менеджмент, маркетинг, збут

Детальніше...


 Міжнародна продовольча Виставка SIAL Paris відбудеться з 15 до 19 жовтня 2022 року у м. Париж

 виставка, sial Paris, продукти, харчування, ЛІМ, магістратура

Детальніше...


Міжнародна спеціалізована Виставка "Milipol Qatar"

виставка, менеджмент, маркетинг, ЛІМ,

Детальніше...


Міжнародна Торгова Палата, ICC (штаб – квартира у Парижі)

форум, ICC, бізнес, партнерство, інвестор, логістика, партнерство, бізнесшкола, mba

Детальніше...


 АРХІВ заходів...

 

НАМ ЦІКАВА ВАША ДУМКА

Якісна освіта = успішна кар'єра
 

Збільшити шрифт

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ
Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство
«Львівський інститут менеджменту»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Львівського інституту менеджмента
________________М.Д.Янків
«_____» ____________2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про систему оцінювання якості знань студентів
у Львівському інституті менеджменту


ВСТУП

      Це Положення визначає порядок комплексного оцінювання знань студентів, розроблений з метою удосконалення чинної в інституті системи контролю якості знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських вимог.

       Освітня діяльність у Львівському інституті менеджменту спрямована на виконання вимог реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію в галузі вищої освіти, зумовленого запитами ринку праці та загальносвітовими тенденціями розвитку освіти.

    Основними напрямками культурно-освітньої і науково-технічної інтеграції, сформульованими у Болонській декларації, визначено впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці.

      Ключовою вимогою Болонської декларації є введення кредитно-модульної технології навчання, яка базується на індивідуалізації та диференціації навчання, зміні методик навчання, використанні активних методів та сучасних інформаційних технологій в навчально-виховному процесі, посиленні ролі самостійної роботи студентів.

      Зменшення частки аудиторних занять, збільшення складової плідної самостійної роботи студента вимагає введення більш диференційованої -- комплексної системи оцінки знань.

        Самостійна робота студента контролюється і результати її оцінюються.

        В систему загальної діагностики знань, як важлива її складова, входить поточна оцінка знань, що вимагає від студентів систематичної навчальної роботи впродовж всього періоду навчання.

      Введена система комплексного оцінювання знань забезпечує об’єктивність оцінки, а отже виконує функції контролю і мотивації студентів в навчальній роботі та досягненні ними більш якісного рівня знань.

      Якість отриманих професійних знань в контексті Болонського процесу є основою створення європейського простору вищої освіти.

         Положення розроблялося з урахуванням таких нормативно-правових документів:

-    Конституції України ( 254к/96-ВР )

-    Закону України "Про освiту" ( 1060-12 ),

-    Закону  України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )

-    Закону України "Про вищу освiту"  від 17.01.2002 № 2984-III.

-    Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р., № 161);

-    Наказу МОН «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» № 774 від 30.12.2005р.

-    Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) у Львівському інституті менеджменту, 2012р.

-    Листа МОН України від 31.07.2008 р. № 1/9-484 «Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти» (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України № 642 від 09.07.2009).

     Під час розробки даного документу враховувалися основні положення Болонської декларації 1999 р. та наступних офіційних документів Болонського процесу, основні засади Європейської кредитно-трансферної системи (далі – ECTS).

1.    Загальні відомості

    Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у процесі навчання для визначення відповідності рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечення своєчасного коригування навчального процесу.

   Органічною складовою навчального процесу є контроль знань студентів. До основних завдань контролю знань належать:

-    підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи впродовж навчального року, переорієнтація їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;

-    систематизація знань та активне їх засвоєння упродовж навчального року;

-    недопущення розриву між завданнями, що виносяться для контролю і програмою дисципліни;

-    відкритість контролю: ознайомлення студентів на початку вивчення дисципліни з контрольними завданнями та всіма формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання;

-    подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується комплексним підходом до складанням контрольних завдань та підсумкових модульних контролів із застосуванням комп’ютерного тестування;

-    забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що досягаються шляхом чіткого їх розмежування за змістом й у часі;

-    розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності роботи викладацького складу.

    Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни включає поточний, рубіжний та підсумковий контроль знань, оцінювання результатів практик і державну атестацію за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

     Поточний контроль проводиться викладачами на аудиторних заняттях усіх видів. Основне завдання поточного контролю - перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. Основна мета поточного контролю - забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та студентами в процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем - для коригування методів і засобів навчання, так і студентами - для планування самостійної роботи.

     Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, а також у формі комп'ютерного тестування.

     Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань та умінь визначаються відповідною робочою програмою з дисципліни. Результати поточного контролю (поточна успішність) з дисципліни є основною інформацією при проведенні  диференційованого заліку, можуть враховуватися викладачем при проведенні екзамену з цієї дисципліни, а також служать критерієм допуску до підсумкового модульного контролю.

     Поточна успішність із гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, що викладаються студентам за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, оцінюється за багатобальною накопичувальною шкалою у відповідності до  Положення про КМСОНП в ЛІМі (нова редакція).

     Поточна успішність та результати поточного оцінювання знань і навичок студентів за семестр і (або) за кожний змістовий модуль (ЗМ) проставляються у „Журналі обліку успішності студентів”.

 

 ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ

     Ректорський контроль якості навчання (далі РК) є особливою формою внутрішнього контролю, який проводиться з метою:

-    контроль готовності студентів до підсумкового контролю та залишкових знань студентів, отриманих при вивченні навчальної дисципліни;

-    перевірка якості навчального процесу на кафедрах і зіставлення ефективності навчання студентів окремими викладачами;

-    виявлення зв'язку якості викладання з результатом навчання.

Дана форма контролю може проводитись протягом вивчення навчального курсу, або після закінчення вивчення навчального модуля (модулів), а саме:

-    упродовж семестру - за темами навчальної дисципліни, що були вивчені у поточному семестрі;

-    на початку семестру - за темами навчальної дисципліни, що були вивчені у попередньому семестрі;

-    на початку семестру, наступного  після повного закінчення вивчення всієї дисципліни, - за темами дисципліни, що передбачені робочою програмою, у повному обсязі.

   Графік проведення РКР складається навчально-методично. службою посеместрово і затверджується наказом ректора до початку навчального семестру. РКР плануються безпосередньо на аудиторних заняттях, якщо викладання дисципліни ще не завершене, або у позааудиторний час, коли дисципліна вже вичитана.

      Навчально-методична служба зобов’язана повідомити викладача про проведення РКР не пізніше як за 2 тижні до її проведення.

РКР проводять за контрольними завданнями, розробленими кафедрою, за якою закріплена навчальна дисципліна, схвалені рішенням кафедри і затверджені ректором (проректором):

-    для модульного контролю;

-    для підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни (ККЗ);

-    для залишкового контролю знань з наавчальної дисципліни (ККР).

      Пакет контрольних завдань для РКР з еталонними відповідями, критеріями та шкалою оцінювання є складовою частиною навчально – методичного комплексу дисципліни, затверджується на засіданні кафедри, зберігається у навчально-методичній службі в паперовій та електронній формах.

       Відповідальність за відповідність контрольних завдань РКР робочій програмі навчальної дисципліни та їх оновлення несе завідувач кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна. Письмові відповіді виконання контрольних завдань РКР зберігаються на кафедрі упродовж одного року.

     Відповідальність за збереження завдань та еталонних відповідей до РКР несе начальник навчально-методичної служби. Термін збереження результатів РКР в базі даних навчально-методичної служби становить один рік після її проведення.

    РКР проводиться працівниками навчально-методичної служби за присутності представників кафедри. Явку студентів забезпечує кафедра.

      На проведення РКР відводиться 2 (дві) академічні години за розкладом, як правило, за рахунок семестрових консультацій з навчальної дисципліни, якість  засвоєння студентами якої перевіряється.

       Студент, який бере участь у виконанні РКР, повинен з’явитися в аудиторію (у комп’ютерний клас) в день і час, що вказані в графіку проведення РКР, та мати при собі документ, що засвідчує особу (студентський квиток, індивідуальний план, паспорт).

     Протягом  проведення РКР студенти зобов’язані виконувати вказівки працівників навчально-методичної служби (у разі комп’ютерного тестування - також працівників комп’ютерного класу).

      Під час виконання контрольної роботи студентам дозволяється користуватися калькуляторами, довідковою літературою, обладнанням, приладами, комп’ютерними програмами тощо, перелік яких був обумовлений при затвердженні структури контрольних комплексів завдань.

Забороняється:

-    розмовляти;

-    використовувати мобільний зв’язок;

-    користування будь-якими сторонніми джерелами інформації, не передбаченими для виконання РКР;

-    присутність сторонніх осіб;

-    вихід студентів з аудиторії/комп’ютерного класу;

-    інші дії, що заважають виконанню РКР.

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

   Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних сесій, оскільки здійснюється контроль засвоєння студентом кожного модуля навчальної дисципліни.


     Підсумковий модульний контроль (ПМК) проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних (лабораторних, семінарських) занять з певної дисципліни (модуля). Завданням підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, формування навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст декількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. Форми підсумкового модульного контролю та система оцінювання рівня знань та умінь студентів визначаються та відображаються у робочій програмі дисципліни.

      Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60 балів зі 100.


      Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

     Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. Умови організації і проведення іспиту повідомляються студентам на перших заняттях вивчення дисципліни. Іспити приймаються екзаменаторами (комісіями – для державних іспитів) затвердженими наказом ректора.

      Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він не виконав усіх видів робіт (лабораторні роботи, практичні заняття, певні індивідуальні завдання), передбачених робочим навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни

     Недопущення студента до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни не може бути причиною не допуску його до семестрового контролю з інших дисциплін.

    Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. Інститут може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально підтверджені, окремим студентам розпорядженням ректора може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або ліквідації академічної заборгованості - не більше часу тривалості зимових канікул, а після літньої екзаменаційної сесії - до початку нового навчального року. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або повторного курсу навчання.

    Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

      Студент, який захворів під час сесії, зобов'язаний повідомити деканат про свою хворобу не пізніше наступного дня після екзамену та в тижневий термін після одужання подати до деканату медичну довідку встановленої форми.

     Екзамени і диференційовані заліки ЛІМі складаються за безбілетною системою: студент сам формує собі білет із банку контрольних запитань, винесених на іспит з даної дисципліни.

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за 100-бальною шкалою і вносяться в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку, навчальну картку студента.

      Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з інституту.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється в інституті наказом ректора.

    Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.


    Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий диференційований залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену на останньому занятті з дисципліни, яке за календарно-тематичним планом передбачається проводити як підсумкове.

    Диференційований залік проводиться в межах відведеного заняття викладачем, який проводив заняття, доцентом, професором або  завідувачем кафедри.

    З дисципліни, вивчення якої згідно навчального плану завершується диференційованим заліком, студенти можуть отримати рейтингову оцінку без складання диференційованого заліку:

   Студенти, які бажають отримати вищу оцінку, ніж рейтингова, мають право на складання  диференційованого заліку, але при цьому можуть бути оцінені як вище, так і нижче, в залежності від виявленого рівня знань.

    При проведенні диференційованого заліку враховується активність студентів в процесі вивчення предмету (участь в СНТ, олімпіадах, конференціях), оцінки підсумкових занять.

    Завідувач кафедри організовує проведення диференційованого заліку, таким чином: студенти, які не отримали по рейтингу оцінку із заліку -  складають його, а для тих, які отримали залік по рейтингу, на останньому занятті планується окреме заняття.

   Якщо диференційований залік виставляється за лекційний курс, то кафедра готує тестовий контроль з еталоном відповіді і на його проведення виділяється час згідно встановлених норм (4 академічні години).

   Умови проведення диференційованого заліку оголошуються студентам на перших заняттях з дисципліни.

    Інформація про результати проведення іспиту та заліків передається в навчально-методичну службу в день складання. Оцінка заноситься в екзаменаційну відомість, залікову книжку студента (крім оцінки "незадовільно") та навчальну картку студента.

    Перескладання незадовільних оцінок, одержаних за іспити або диференційовані заліки, проводиться в межах екзаменаційної сесії у встановлені за погодженням з навчально-методичною службою дні.


     Курсова робота – одна з форм самостійної роботи студента, метою якої є поглиблене дослідження конкретних наукових напрямів, тем, що є складовими дисципліни, в межах якої виконується робота. Кінцевим етапом виконання курсової роботи є її захист.

      Оцінюється курсова робота членами комісії після її захисту студентом у балах, якщо дисципліна вивчається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. При оцінюванні враховується низка складових, зокрема:

-    формулювання об’єкту і предмету дослідження;

-    відповідність структурних розділів і параграфів визначеній тематиці та вимогам до даного типу робіт;

-    відповідність вимогам щодо оформлення робіт;

-    наявність посилань;

-    дотримання граматичних і стилістичних правил;

-    вміння студента подавати результати свого дослідження, логічно структурувати доповідь.

    Вимоги до курсової роботи, порядку та принципів захисту і оцінювання передбачаються Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р., № 161), Методичними вказівками до оформлення курсових робіт у ЛІМі (2012р.) та відповідними робочими навчальними програмами.


      Оцінювання практик.  Практика є невід’ємною складовою навчального процесу. Її мета полягає в оволодінні студентами сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних в інституті знань професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень під час роботи у конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Оцінка за практику складається з оцінки:

1) керівника від бази практики;

2) керівника від кафедри;

3) презентації студентом результатів проходження практики під час захисту звіту;

4) відповіді на запитання.

   Додаткові умови визначаються кафедрами, з урахуванням специфіки та особливостей напряму/спеціальності підготовки фахівців, видів практик, які проходить студент і зазначаються у типових і робочих навчальних програмах щодо організації, проведення, захисту та оцінювання відповідної практики.

      Оцінка результатів проходження практики у балах зазначається у відомості за підписами керівника практики від кафедри і членів комісії, створеної для проведення захисту практики.


ДЕРЖАВНА  АТЕСТАЦІЯ

     Державна атестація – є підсумковою формою контролю за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

    Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною (ДЕК) (кваліфікаційною)  комісією після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої та кваліфікаційної підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики напряму підготовки (спеціальності). При атестації оцінюється рівень теоретичних, професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців з відповідного напряму підготовки, спеціальності.

     Державна атестація в ЛІМі відбувається у відповідності до Положення про державну атестацію.

   Магістерська робота  є складовою державної атестації, підсумковою індивідуальною письмовою науково-дослідною роботою, яка дає змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

    У магістерській роботі студент повинен продемонструвати знання з певного наукового напряму, володіння навичками наукового дослідження, здатність мислити, аналізувати, узагальнювати й робити висновки.

    Оцінка студента за магістерську роботу формується на основі оцінки рецензента та захисту. Вимоги до написання та оформлення і критерії оцінювання магістерських робіт визначаються Методичними вказівками до виконання магістерської роботи ЛІМу.

   Захист магістерської роботи є обов’язковою процедурою для отримання  ступеня. До захисту допускаються студенти, які виконали навчальний план із спеціальності й успішно склали всі іспити й заліки. За рішенням кафедри може проводитись попередній захист на засіданні кафедри.


 
 

Новини та новинки

менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина

ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ - 32 РОКИ !!!

Детальніше...


НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

(Детальніше)


Посвята у студенти - 2022 

менеджмент, маркетинг, бакалавр, магістр

(Детальніше)


Вступ 2022

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, магістр, багістр

(Детальніше)


менеджмент, маркетинг, бакалавр, магістр

(Детальніше)


Стажування у Німеччині - 2022

Вітаємо студентів Львівського інституту менеджменту!

стажування, магістр, менеджмент, маркетинг, ЛІМ

(Детальніше)


Випуск бакалаврів - 2022

менеджмент, маркетинг, бакалавр

(Детальніше)


Літня практика в Німеччині - 2021

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, бакалавр

(Детальніше)(Детальніше)


БАНЕРИ